nl en  chjp2

Inkomstenbelasting

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorie├źn. Deze 3 categorie├źn worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen, de hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten). Het totale bedrag aan inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van de 3 boxen.

Box 1: Werk en woning

In box 1 worden de inkomens uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en eigen woning (eigen woning forfait) bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden (zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

 
Box 2: Aanmerkelijk belang

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.
{tab=Box 3: Sparen en beleggen}
In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Een belastingplichtige dient op 1 januari en 31 december van een jaar het saldo van bezittingen en schulden uit te rekenen. Over het gemiddelde van die 2 bedragen dient de belastingplichtige - zodra het bedrag uitkomt boven een bepaald basisbedrag- belasting te betalen.

Hebt u een onderneming? Dan moet u de winst uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting (box 1) vermelden.

 
 

U hebt winst uit onderneming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

    -De onderneming wordt voor uw rekening gedreven.
    -U kunt voor de onderneming bindende afspraken maken.
    -U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Voldoet u hieraan? U mag dan onder voorwaarden gebruikmaken van speciale regelingen, zoals de ondernemersaftrek en deinvesteringsaftrek.

logo-trans  

C. Wang Registeraccountant |  route | T 010-436 60 55 | M 06 245 63 858 | contact1

Disclaimer   Algemene voorwaarden   Klachtenregeling   Gedragscode   Colofon